شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام قسمت سایت رضایت بیشتری دارید؟

فرمها
قوانین و مقررات
فرآیندها

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معرفی حوزه > ساختار 

همانگونه که مستحضرید ویژگی های محیطی امور مالی دانشگاه ها علوم پزشکی با سایر دستگاه های دولتی به دلیل تنوع خدمات که ارائه می نماید متفاوت است که در ذیل با استناد به آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی به تشریح ساختار امور مالی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می پردازیم:

ماده2: موسسه شامل ستاد و کليه واحدهاي اجرايي (مستقل،غير مستقل) منطبق با تشکيلات مصوب شامل دانشكده‏ها، مراكز تحقيقاتي، بيمارستان‏ها، شبكه بهداشت درمان، مراکز بهداشتی، شعب بين‏الملل و غيره مي‏باشد که هر واحد عهده دار بخشی از تولید خدمات و اجراي قسمتي از برنامه‏هاي موسسه مي‏باشند. موسسه موظف است سالانه حداقل ده درصد از واحدهای فوق‏الذکر را با پيشنهاد مديرامورمالي موسسه و یا رییس واحد اجرائی، تصویب هيأت رييسه موسسه و با تأييد و ابلاغ رييس موسسه به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد.

تبصره1: واحد اجرايي مستقل: به واحدهايي اطلاق مي‏شود که انجام عملیات مالی و معاملاتی آن براساس این آیین‏نامه و دستورالعمل‏های ابلاغی از سوی رییس هيأت امنا و یا مقام مجاز از طرف ایشان که توسط کمیته فنی و تخصصی مالی موضوع ماده 105 این آیین نامه تهیه شده، صورت می‏پذیرد.

تبصره 2: کلیه واحدهای اجرايي مستقل و غيرمستقل از لحاظ سياست‎‏گذاري تابع قوانين، مقررات و تصميمات موسسه وآیین‏نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‏ها بوده و مکلف به رعايت و اجراي مصوبات هيأت امناء موسسه مي‏باشند.

ماده10: به منظور دستيابي به قيمت تمام شده خدمات وفعالیت ها و ضرورت اصلاحات نظام مالي بخش سلامت در راستای استقرار نظام نوین مالی و اجراي هلدينگ و شبكه عصبي مالي و در نتيجه ارتقاء سطح كنترل داخلي در بخش و ارتقاء مستمر كيفيت خدمات و تعالي عملكرد، افزايش بهره‏وري و در نهايت افزايش رضايت‏مندي آحاد جامعه ،مؤسسه موظف می‏باشد به تعداد واحدهاي اجرايي خود، عمليات مالي مجزا در قالب واحد اجرايي مستقل ايجاد نمايد. نحوه اداره واحدهاي اجرايي مستقل و انجام عملیات مالی و معاملاتی آن براساس مفاد این آیین‏نامه و این ماده و دستورالعمل‏های ابلاغی از سوی رییس هيأت امناء و یا مقام مجاز از طرف ایشان که توسط کمیته فنی و تخصصی مالی و بودجه موضوع ماده 105 این آیین‏نامه تهیه شده، صورت می‏پذیرد.

1. مؤسسه موظف است سالانه حداقل تا 10 درصد از دانشكده‏ها، مراكز تحقيقاتي، بيمارستان‏ها، شبكه بهداشت درمان، مراکز بهداشتی خود را به عنوان واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد.

2. نحوه انتخاب واحد اجرايي مستقل با پيشنهاد کتبی مدير امور مالي مؤسسه و یا رییس واحد اجرايی به رييس مؤسسه و تصویب هيأت رييسه مؤسسه و با تأييد و ابلاغ رييس مؤسسه می‏باشد.

3. اين مراكز به لحاظ انجام عمليات مالي و معاملاتی در چارچوب این آیین‏نامه و اختيارات محوله مستقل بوده و میزان اختیارات محوله در قالب دستورالعمل‏های ابلاغی با تشخیص هيأت رئیسه مؤسسه می‏باشد.

4. واحدهاي اجرايي مستقل مكلف به رعايت كليه مفاد مندرج در این آیین‏نامه و سياست‎‏گذاري و تصميمات مؤسسه در قالب قوانين و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل‏های ابلاغی نظام نوین مالی خواهند بود. بديهي است رييس واحد و رييس امور مالی و سایر مسئولين واحد اجرايي حسب مورد در خصوص مسئولیت‏های محوله در مقابل کلیه دستگاه‏هاي نظارتي شخصاً پاسخگو خواهند بود.

5. سهم اعتباري كليه واحدهاي مزبور از اعتبارات مصوب هزينه‏اي، تملك دارايي سرمایه‏ای و درآمد اختصاصي (حداکثر 5% از درآمدهاي اختصاصي اين واحدها به مؤسسه اختصاص مي‏يابد وبا تشخيص رييس مؤسسه قابل هزينه در خود واحد ویا ستاد و سایر واحدها می باشد) مؤسسه كه در قانون بودجه هر سال تصويب مي‏گردد. توسط كميته موضوع ماده 24 اين آیین‏نامه و براساس سرانه پروژه­هاي تحقيقاتي، پرسنلي، امكانات فيزيكي و وظايف محول شده و شاخص‏هاي عملياتي تنظيم بودجه و در ازاي ارائه صورتهاي مالي سال قبل و طبق تفاهم‏نامه‏های داخلی تعيين و توسط رييس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) به واحدهاي مزبور ابلاغ مي‏گردد.

6. كليه اعتبارات هزينه‏اي _ تملك دارايي سرمايه‏اي و درآمد اختصاصي و سایر منابع حواله شده به واحدهاي اجرايي به عنوان کمک تلقی شده و در ستاد به هزينه قطعي منظور می‏گردد. ومسئولیت پاسخ گوئی مصرف منابع در واحدهاي مزبور با مسئولین اين واحدها خواهد بود.

7. واحدهاي اجرايي مستقل مکلف هستند ضمن نگهداری اسناد مالی، صورتهاي مالي نهائی هر سال خود را حداكثر تا پايان اردیبهشت ماه سال بعد جهت بررسي و تلفیق در صورت‏های مالی نهائی مؤسسه برای تصویب به رييس مؤسسه تحويل نمايند.

8. معاون پشتيباني مؤسسه و سایر معاونین حسب مورد در خصوص هر يك از واحدهاي اجرايي مستقل ملزم به كنترل اجراي مفاد آیین‏نامه مالی و معاملاتی و دستور‏العمل‏های ابلاغی و ارائه گزارش پيشرفت، به هيأت رييسه مؤسسه بوده و واحدهای اجرايي ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات درخواستی می‏باشند.

9. واحد اجرايي مستقل موظف است بر اساس ظرفیت خود تمام سيستم‏هاي اداري، مالي و... خود را (بعنوان مثال در بيمارستان‏ها: بستري، پذيرش، ترخيص، پرسنلي، كلينيكي، پاراكلينيكي) مكانيزه نماید. به طوري كه سيستم‏هاي اطلاعات مديريت بيمارستاني و حسابداري به صورت يكپارچه و در قالب نظام اطلاعات مديريت استقرار يابد.

10. جهت‏گيري استقرار و پياده‏سازي سيستم‏هاي مورد نظر در واحد اجرايي با رويكرد مشتري محور بايستي طراحي شود.

11. حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي كه در واحد اجرايي مستقل شاغل مي‏باشند (طبق احكام استخدامي)، كما ‏في‏السابق توسط دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه پرداخت مي‏شود. ليكن پرداخت‏هاي كارانه از محل منابع واحد اجرايي طبق آیین‏نامه نظام نوين بيمارستان‏ها تأمين و اقدام مي‏گردد.

12. مدير امور مالي موظف به کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد مالی واحدهای فوق وارائه گزارش ارزیابی هر چهار ماه يكبار به هيأت رييسه مؤسسه جهت اطلاع وتصمیم‏گیری در صورت لزوم می‏باشد و واحدهای اجرايی ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات درخواستی می‏باشند.

13. واحدهای مستقل می‏توانند ضمن رعایت مفاد تبصره 3 ماده 6 این آیین‏نامه حساب های سپرده وتضمینات و ودایع و نظائر آن را در حساب‏های مربوطه در واحد نگهداری نمایند.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 741
 بازدید امروز : 22
 کل بازدید : 185103
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/9844